Kỷ niệm 70 năm là cơ hội quý để Học viện tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận của Đảng, Nhà nước; tạo động lực để Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trường Đảng Trung ương viết tiếp những trang sử mới, gắn kết truyền thống và lịch sử, vững bước trên con đường vẻ vang của Đảng và dân tộc!

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tiền thân là Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, đã có lịch sử vẻ vang 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển (1949 -2019).

Là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo cán bộ và nghiên cứu lý luận của Đảng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tên dù có khác vẫn là một

Từ Nguyễn Ái Quốc đến Hồ Chí Minh...

Đảng cho tôi một mái trường

Tự hào tôi nói tiếng yêu thương

Trong rừng Việt Bắc những năm xưa

Nhà nứa tranh tre lẫn bóng cờ

Có trường nào giống như mái truờng ta?

Mấy mươi năm chỉ một màu hồng đỏ