Kỷ niệm 70 năm là cơ hội quý để Học viện tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận của Đảng, Nhà nước; tạo động lực để Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trường Đảng Trung ương viết tiếp những trang sử mới, gắn kết truyền thống và lịch sử, vững bước trên con đường vẻ vang của Đảng và dân tộc!

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tiền thân là Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, đã có lịch sử vẻ vang 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển (1949 -2019).

Là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo cán bộ và nghiên cứu lý luận của Đảng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đứng trước tấm Bia đá khắc ghi dòng chữ: Làng Luông - Di tích lịch sử cách mạng kháng chiến... chúng tôi không khỏi bồi hồi, xúc động.

Giữa Hà Nội tấp nập người và xe

Có một mái trường nằm soi mình trên phố

.........

Được cử đi học lý luận chính trị tập trung là điều mong mỏi của tôi từ lâu,...!

 Ấn tượng để lại trong tôi đó là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đã đổi mới ở nhiều khâu, cả về cách thức quản lý học viên, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng,...