Cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

14:19 19/04/2019
xem cỡ chữ
T
T
lượt xem: 0

Theo Quyết định 145-QĐ/TW, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cơ cấu tổ chức của Học viện gồm có:

-  Các vụ, đơn vị chức năng (10 đơn vị):

+ Vụ Tổ chức – Cán bộ;

+ Vụ Quản lý đào tạo;

+ Vụ Quản lý khoa học;

+ Vụ Các trường chính trị;

+ Vụ Hợp tác quốc tế;

+ Vụ Kế hoạch – Tài chính;

+ Ban Thanh tra;

+ Văn phòng Học viện;

+ Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin;

+ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành (Ban sẽ kết thúc hoạt động khi các dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thành hoặc có sự thay đổi của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản).

-  Các viện nghiên cứu, giảng dạy và thông tin xuất bản (10 đơn vị):

+ Viện Triết học;

+ Viện Kinh tế chính trị học;

+ Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học;

+ Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng;

+ Viện Lịch sử Đảng;

+ Viện Xây dựng Đảng;

+ Viện Chính trị học;

+ Viện Kinh tế;

+ Viện Nhà nước và Pháp luật;

+ Viện Văn hóa và Phát triển;

+ Viện Quan hệ quốc tế;

+ Viện Quyền con người;

+ Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng;

+ Viện Xã hội học và Phát triển;

+ Viện Lãnh đạo học và Chính sách công;

+ Viện Thông tin khoa học;

+ Tạp chí Lý luận chính trị;

+ Nhà xuất bản Lý luận chính trị.

- Các Học viện trực thuộc (05 học viện):

+ Học viện Chính trị khu vực I (đặt tại Hà Nội); website: http://www.hcma1.hcma.vn.

+ Học viện Chính trị khu vực II (đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh); 

website: http://www.hcma2.hcma.vn.

+ Học viện Chính trị khu vực III (đặt tại Đà Nẵng); website: http://www.hcma3.hcma.vn.

+ Học viện Chính trị khu vực IV (đặt tại Cần Thơ); website: http://www.hcma4.hcma.vn.

+ Học viện Báo chí và Tuyên truyền (đặt tại Hà Nội); website: http://www.ajc.hcma.vn.

Bản đồ vị trí địa lý các Học viện khu vực:

-------------------

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 135 Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 024.62827100; website: http://www.hcma.vn