Công tác tổ chức, triển khai các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp, chuẩn bị nhân sự cho khóa XII và các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII

15:32 11/09/2019
xem cỡ chữ
T
T
lượt xem: 0

Thực hiện Kế hoạch số 212-KH/BTCTW ngày 6-5-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm của các lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa XII, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tích cực chuẩn bị các điều kiện có liên quan để tổ chức, triển khai các lớp học.

1. Công tác tổ chức, triển khai các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp, chuẩn bị nhân sự cho khóa XII

a. Đặc điểm và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức đào tạo

* Tình hình, đặc điểm các lớp học

Từ ngày 27-3-2013 đến ngày 2-7-2015, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức 6 lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp, với tổng số cán bộ tham gia học tập là 511 đồng chí (lớp I: 67; lớp II: 77; lớp III: 90; lớp IV: 90; lớp V: 92; lớp VI: 95), trong đó có 447 nam (87,47%), 64 nữ (12,53%); cán bộ ở các bộ, ban, ngành Trung ương là 280 đồng chí, các tỉnh, thành phố là 231 đồng chí; các đồng chí trong lực lượng vũ trang là 93 đồng chí (Quân đội 65, Công an 28); cán bộ người dân tộc thiểu số là 31 đồng chí.

Các học viên tham gia học tập là cán bộ chủ chốt và diện quy hoạch dự nguồn cán bộ chủ chốt cấp chiến lược của các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước; bao gồm các đồng chí là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; cán bộ quy hoạch lãnh đạo chủ chốt các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giai đoạn 2015-2020. 

Nhiều đồng chí học viên có trình độ chuyên môn cao, là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ ở các lĩnh vực khác nhau và có kinh nghiệm công tác thực tiễn ở địa phương, bộ, ban, ngành Trung ương.

* Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tổ chức đào tạo

- Thuận lợi: 

Trong quá trình học tập, các lớp học luôn được sự quan tâm chỉ đạo, động viên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Chỉ đạo lớp học. Đồng thời, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương, Bộ Tài chính và các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương luôn tận tình giúp đỡ, phối hợp với Học viện trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức, triển khai chương trình học tập theo đúng kế hoạch và yêu cầu đề ra.

Ngay sau khi có Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về việc mở lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Giám đốc và các đơn vị chức năng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tích cực chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện khung chương trình, đề cương bài giảng các chuyên đề, thành lập Ban Tổ chức lớp học, chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để phục vụ lớp học.

Các đồng chí học viên tham gia các lớp học đều rất nhiệt tình, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong suốt quá trình tham gia khóa học.

- Khó khăn:

Đây là chương trình mới, quy mô các lớp học khá lớn và học viên đều là cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan Trung ương và địa phương, có trình độ cao, trong khi đó đội ngũ giảng viên, các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất của Học viện chưa đáp ứng được đầy đủ theo yêu cầu đề ra.

Một số giảng viên là cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước đã không thể tham gia giảng dạy được hoặc lịch giảng phải thay đổi nhiều lần nên chương trình bị xáo trộn, không bảo đảm đúng theo kế hoạch đã đề ra. 

Nhiều đồng chí học viên là lãnh đạo ở các cơ quan Trung ương và địa phương trong quá trình đi học vẫn phải xử lý công việc của đơn vị. Thời gian học có lúc bị gián đoạn vì phải bố trí cho lớp nghỉ học để các đồng chí liên quan tham dự Hội nghị Trung ương, dự họp Quốc hội, tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở. Một số đồng chí học viên phải thực hiện nhiệm vụ luân chuyển công tác về các địa phương nên phần nào đã ảnh hưởng đến quá trình học tập và làm cho việc quản lý lớp học gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vào tháng 8/2019

b. Công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo và quản lý lớp học

* Những kết quả đạt được 

- Công tác tuyển sinh:

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị khóa XI tại Kết luận số 98-TB/TW, công tác tuyển sinh học viên các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp được tiến hành như sau:

- Căn cứ kế hoạch mở lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp, Ban Tổ chức Trung ương thông báo về đối tượng, tiêu chuẩn đi học, thời gian mở lớp tới các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương để lập danh sách cán bộ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định gửi về Ban Chỉ đạo lớp học (qua Ban Tổ chức Trung ương).

- Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp danh sách (trên cơ sở đề nghị của các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đối chiếu với danh sách quy hoạch cán bộ đã được duyệt), lập danh sách dự kiến từng lớp học (thời gian mở lớp, số học viên...) báo cáo Ban Chỉ đạo lớp học xem xét quyết định.

- Ban Tổ chức Trung ương gửi thông báo tuyển sinh và tổ chức học tập. Công tác tuyển sinh, lựa chọn học viên các lớp được thực hiện rất nghiêm túc, chặt chẽ, đúng đối tượng. Kết quả tuyển sinh: 511 đồng chí được triệu tập đi học đầy đủ.

- Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo:

Nhận rõ tầm quan trọng của việc chuẩn bị nguồn cán bộ cao cấp cho công cuộc đổi mới đất nước, ngay từ cuối năm 2011, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đã chủ động đề xuất với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng xin ý kiến về việc tổ chức lớp học và xây dựng khung chương trình, chuẩn bị đề cương các chuyên đề đào tạo nguồn cán bộ cao cấp cho Đảng. Sau khi có chỉ đạo của Ban Bí thư, Học viện tổ chức xây dựng khung chương trình, gửi đến các nhà khoa học trong và ngoài Học viện, các đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và nguyên là lãnh đạo Học viện các thế hệ. Qua nhiều lần xin ý kiến và tiếp thu ý kiến của các đồng chí cán bộ lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo, các nhà khoa học, Học viện đã hình thành khung chương trình và đề cương chi tiết các chuyên đề.

Đề cương chính thức của chương trình đã được 5 Hội đồng khoa học của Ban Chỉ đạo lớp học nghiệm thu đánh giá và nhất trí cao đưa vào làm tài liệu chính thức phục vụ lớp học. 

Chương trình học tập gồm 6 học phần và nghiên cứu thực tế, trong đó 5 học phần cơ bản, gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (6 chuyên đề); Những vấn đề thế giới đương đại (5 chuyên đề); Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam (10 chuyên đề); Xây dựng Đảng và Nhà nước (7 chuyên đề); Khoa học lãnh đạo và quản lý (5 chuyên đề); học phần các chuyên đề bổ trợ gồm 10 báo cáo của các chuyên gia trong và ngoài nước; chương trình nghiên cứu thực tế gồm 2 tuần.

Khảo sát các đồng chí học viên 6 lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp cho thấy kết quả đánh giá như sau: nội dung các chuyên đề trong chương trình đào tạo là cần thiết (84,8%), có cấu trúc hợp lý (80%), phù hợp với thực tiễn hiện nay (77%), phù hợp với mục tiêu của lớp học (81,1%).

- Công tác quản lý và đánh giá quá trình đào tạo:

+ Về quản lý lớp học:

Để quá trình tổ chức, triển khai các lớp học đạt kết quả tốt, Học viện đã thành lập Ban Tổ chức lớp học gồm các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị chức năng của Học viện, thành lập các ban chuyên môn và tổ giúp việc; xây dựng và ban hành nội quy lớp học dành riêng cho các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp. Giám đốc Học viện đã cử một đồng chí Phó Giám đốc làm chủ nhiệm lớp và phân công trách nhiệm cho lãnh đạo các đơn vị chức năng, tổ giúp việc phối hợp tổ chức quản lý quá trình học tập của lớp. Với mỗi lớp học, Học viện đã thành lập Ban Cán sự lớp, các tổ học tập, Chi bộ và Ban Chi ủy lớp học. 

Tổ giúp việc đã cử cán bộ theo dõi, kiểm tra thường xuyên tình hình lớp học (100% học viên được hỏi có ý kiến là Ban Tổ chức lớp học thường xuyên bám sát lớp học). Ngoài ra, lãnh đạo Học viện, Ban Tổ chức Trung ương cũng tổ chức kiểm tra việc học tập của học viên ở trên lớp, nghiên cứu tài liệu ở thư viện và tự học vào buổi tối tại ký túc xá. Nhờ có sự quản lý sâu sát như vậy, Ban Tổ chức lớp học đã nắm bắt kịp thời tình hình học tập và những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của học viên để có sự điều chỉnh nội dung các chuyên đề theo hướng thiết thực hơn (97% học viên được hỏi cho rằng sự điều chỉnh đó là “rất phù hợp” và “khá phù hợp”). 

+ Tổ chức đánh giá kết quả học tập: 

Trong kết cấu chương trình học tập, sau khi kết thúc học phần, mỗi học viên viết 1 bài thu hoạch. Giám đốc Học viện thành lập hội đồng chấm bài thu hoạch gồm các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ hoạt động thực tiễn có uy tín ở trong và ngoài Học viện đã trực tiếp tham gia giảng dạy, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến nội dung học tập. Mỗi bài thu hoạch được 2 thành viên trong hội đồng chấm độc lập. Để đánh giá đề án tốt nghiệp, mỗi khóa học Giám đốc Học viện đã thành lập 4 hội đồng chấm, mỗi hội đồng gồm 5 thành viên là các nhà khoa học trong và ngoài Học viện. Việc bảo vệ đề án tốt nghiệp, chấm báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế và chấm điểm các học phần bảo đảm nghiêm túc, công khai, đúng theo quy định đề ra.

Về kết quả học tập, các lớp học đã hoàn thành tốt kế hoạch học tập và 100% các đồng chí học viên đều đạt điểm khá, giỏi, xuất sắc. Cụ thể: 63 học viên đạt loại xuất sắc (12,33%), 447 học viên đạt loại giỏi (87,47%), 1 học viên đạt loại khá (0,20%).

+ Ý thức chấp hành nội quy học tập của học viên:

Trong quá trình học tập, các đồng chí học viên luôn xác định động cơ, thái độ học tập nghiêm túc, có tinh thần kỷ luật, trách nhiệm cao trong các buổi học trên lớp và tuyệt đại bộ phận học viên chấp hành đúng các quy định, có ý thức học tập tốt. Tại các buổi thảo luận, học viên đã chuẩn bị nội dung câu hỏi và tích cực tham gia phát biểu. Thời gian tự học, các học viên đã chủ động tìm tòi, sưu tầm tài liệu, nêu cao tinh thần tự giác, độc lập, tự chủ trong tự học, tự nghiên cứu và chấp hành nghiêm quy định ở thư viện.

+ Tổ chức rút kinh nghiệm quá trình đào tạo:

Để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng nội dung bài giảng và công tác quản lý lớp học, hàng tháng, lãnh đạo Học viện, Ban Tổ chức lớp học, Tổ giúp việc họp với Ban Cán sự lớp để nghe ý kiến góp ý của lớp về công tác tổ chức học tập và quản lý lớp học. Trước khi kết thúc các khóa học, Ban Tổ chức lớp học đã lấy phiếu đánh giá của từng học viên; đại điện Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị chức năng của Học viện tổ chức họp để nghe ý kiến góp ý trực tiếp của học viên về chương trình, nội dung, về công tác quản lý đào tạo và các điều kiện bảo đảm cho khóa học. Kết thúc 3 lớp dự nguồn cán bộ cao cấp, Học viện và Ban Tổ chức Trung ương đã họp sơ kết đánh giá kết quả, hạn chế trong quá trình tổ chức đào tạo và rút kinh nghiệm cho các lớp tiếp theo. 

+ Sự phối hợp trong quản lý lớp học:

Ngay từ ngày đầu tiên nhập học, Văn phòng Học viện đã chủ động bố trí sắp xếp chỗ nghỉ cho học viên, phòng học cho các lớp. Văn phòng Đảng ủy tiếp nhận giấy sinh hoạt đảng, tổ chức thành lập chi bộ học viên và phối hợp với cơ quan quản lý đào tạo duy trì việc sinh hoạt chi bộ lớp trong các tháng, tổ chức kiểm điểm đánh giá đảng viên sau khi kết thúc mỗi khóa học.

Tổ giúp việc đã phối hợp với Viện Thông tin khoa học xây dựng danh mục cung cấp cho học viên đầy đủ, kịp thời 5 tập bài giảng của 5 học phần và các tài liệu tham khảo liên quan đến chương trình, nội dung học tập. Ngoài ra, thư viện Học viện đã chuẩn bị đầy đủ phòng đọc, hệ thống danh mục tài liệu đọc bắt buộc và tài liệu tham khảo dành cho học viên các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp. Phòng Ký túc xá đã triển khai thực hiện ghi tên học viên không nghỉ đêm tại ký túc xá và gửi báo cáo hàng tuần cho Ban Giám đốc Học viện.

Tổ giúp việc phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban chuyên môn và giảng viên trong các buổi lên lớp, tổ chức thảo luận, góp phần nâng cao hiệu quả của các hoạt động này (hơn 90% học viên được hỏi đánh giá mức độ hỗ trợ của tiểu ban chuyên môn đối với giảng viên là “rất hiệu quả” và “khá hiệu quả”).

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa và nghiên cứu thực tế:

+ Về hoạt động ngoại khóa: 

Các lớp đã đi ngoại khóa để nghe cáo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.. tại các tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Kạn. Ngoài ra, các lớp học nghe báo cáo thực tế tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông quân đội Viettel, Trung đoàn Cơ động của Bộ Công An, Công an Hà Nội... Đây là hoạt động rất thiết thực để bổ trợ thêm những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trên một số lĩnh vực.

+ Nghiên cứu thực tế:

Để chuẩn bị cho nghiên cứu thực tế đạt kết quả tốt, Học viện chủ động gửi công văn đến các địa phương đề nghị phối hợp và tạo điều kiện cho học viên nghiên cứu thực tế. Sau đó, lãnh đạo Học viện đến làm việc trực tiếp với các Tỉnh ủy để thống nhất kế hoạch, chương trình, nội dung và cách thức tổ chức nghiên cứu thực tế cho học viên. Trên cơ sở đó, các tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an ninh và các điều kiện cần thiết cho các đoàn đi nghiên cứu thực tế tại địa phương.

Thời gian đi nghiên cứu thực tế của các lớp là 12 ngày tại 54 xã khó khăn nhất ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, thuộc 27 tỉnh, gồm: Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Điện Biên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ, Thanh Hóa, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắk, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Bến Tre, Cà Mau. Từ lớp I đến lớp III, mỗi lớp chia thành 4 đoàn, đi nghiên cứu thực tế tại 4 tỉnh; từ lớp IV đến lớp VI, mỗi lớp chia thành 5 đoàn, đi nghiên cứu thực tế tại 5 tỉnh; ở mỗi tỉnh nghiên cứu tại 2 huyện và 2 xã khác nhau. Địa bàn như vậy, vừa có tầm bao quát lại vừa có tính điển hình, đáp ứng cả về chiều rộng, chiều sâu các nội dung nghiên cứu, sát hợp với mục đích, nhiệm vụ đặt ra.

Trong thời gian đi thực tế, các nhóm đã tập trung nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, vấn đề giữ gìn quốc phòng - an ninh và những vấn đề đặc thù của địa phương. Đồng thời tiến hành khảo sát một số cơ sở kinh tế, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu các vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, phát triển đảng viên; công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách dân tộc, miền núi; phòng chống các tệ nạn xã hội; nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân địa phương và quan điểm, thái độ của người dân trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước v.v.. Các học viên dành phần lớn thời gian nghiên cứu tại xã, đến từng bản làng, thôn xóm, từng gia đình tìm hiểu tình hình kinh tế, đời sống của người dân và đã trực tiếp tham gia lao động sản xuất với nhân dân địa phương. 

Qua nghiên cứu thực tế, các đoàn đã có những kiến nghị trực tiếp với tổ chức đảng, chính quyền về các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, bất cập trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng ở địa phương hiện nay. 

Kết quả khảo sát cho thấy 80,1% học viên được hỏi cho rằng công tác chuẩn bị và tổ chức nghiên cứu thực tế là tốt.

* Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân

- Những hạn chế, bất cập:

+ Do thực hiện tuyển sinh theo chức danh quy hoạch như: bí thư tỉnh ủy, thành ủy, bộ trưởng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII cho nên trong lớp học, chức vụ, trình độ và sự trải nghiệm thực tiễn của của học viên không đồng đều. Ví dụ: các đồng chí là bí thư, chủ tịch tỉnh, thứ trưởng.. lại học cùng lớp với đồng chí đang là bí thư huyện ủy, cán bộ cấp vụ nhưng được quy hoạch bí thư tỉnh ủy, thành ủy, bộ trưởng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Điều này ảnh hưởng nhất định đến chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo.

+ Chương trình còn nặng về lý luận, thậm chí một số vấn đề lý luận có nội dung chưa cập nhật những vấn đề mới đang đặt ra. Một số vấn đề quan trọng chưa được phân tích kỹ và liên hệ chặt chẽ với thực tiễn. Một số chuyên đề chưa thật sự phù hợp với đối tượng học, nội dung bài giảng được đánh giá không cao, cụ thể qua kết quả khảo sát tại 6 lớp nguồn, các chuyên đề về giới được đánh giá tích cực chỉ đạt dưới 45%. Nội dung về khoa học lãnh đạo, quản lý rất cần cho đối tượng này thì chưa được đề cập nhiều (46,3% cho rằng số lượng chuyên đề trong học phần khoa học lãnh đạo, quản lý còn ít) và nội dung chuyên đề chưa phong phú (chiếm 23%).

+ Báo cáo chuyên đề của một số giảng viên vẫn còn phụ thuộc vào giáo trình, tài liệu giảng dạy, chưa mạnh dạn trao đổi những vấn đề nóng đang đặt ra; phương pháp truyền đạt chủ yếu là độc thoại. Có giảng viên chưa thật sự đáp ứng yêu cầu của lớp học. 

+ Tổ chức chấm điểm các bài thu hoạch, chấm báo cáo nghiên cứu thực tế, đề án tốt nghiệp đảm bảo nghiêm túc, song việc cho điểm còn khá cao, chỉ có 1 học viên đạt loại khá, còn lại đều đạt giỏi và xuất sắc.

+ Xây dựng nội dung nghiên cứu thực tế còn chung cho các nhóm, chưa xác định tính đặc thù rõ nét ở từng địa phương, nên kết quả chưa cao. 

+ Mặt bằng chuyên môn, chức vụ của học viên trong từng lớp học chưa đồng đều, do vậy có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng lớp học. 

+ Công tác dịch thuật tại lớp đạt chất lượng chưa cao, chỉ có 60,6% học viên được hỏi đánh giá dịch thuật đạt chất lượng tốt.

- Nguyên nhân:

+ Đối tượng được quy hoạch quá rộng, có người được quy hoạch vượt nhiều cấp cho nên việc chỉ lấy chức danh quy hoạch làm căn cứ tuyển sinh chưa phù hợp với yêu cầu, mục tiêu đào tạo.

+ Chương trình, nội dung đào tạo mới, thời gian chuẩn bị ngắn, vừa triển khai, vừa tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh nâng cao chất lượng cho phù hợp đối tượng học và thực tiễn đang đặt ra.

+ Công tác mời giảng viên, báo cáo viên gặp rất nhiều khó khăn do một số đồng chí lãnh đạo cấp cao bận công việc, hoặc đi công tác không đảm nhận được bài giảng nên kế hoạch học tập của các lớp phải điều chỉnh nhiều lần.

+ Việc kết quả học tập của học viên có lúc chưa thật sự khách quan, hầu như toàn bộ học viên có kết quả học tập giỏi và xuất sắc.

+ Sự phối kết hợp giữa các bộ phận trong công tác quản lý đào tạo có lúc chưa chặt chẽ. Việc họp rút kinh nghiệm của Ban Tổ chức lớp học với Ban Cán sự các lớp học chưa được duy trì thường xuyên.

c. Hợp tác quốc tế trong đào tạo

* Những kết quả đạt được

- Xây dựng, triển khai kế hoạch hợp tác quốc tế:

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp, Giám đốc Học viện đã chỉ đạo Vụ Hợp tác quốc tế và Tiểu ban các chuyên đề quốc tế thiết lập quan hệ với các đối tác nước ngoài để hỗ trợ chuyên gia, kinh phí cho lớp học. Sau quá trình làm việc khẩn trương, tích cực, Dự án hợp tác với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã được hoàn thành và phê duyệt với thời gian thực hiện là 4 năm (từ năm 2013 đến năm 2016). Học viện là cơ quan chủ trì và Giám đốc Học viện là Giám đốc dự án. Mục tiêu chung của dự án là giới thiệu các kinh nghiệm chính sách phát triển của Nhật Bản và Hàn Quốc đến với đội ngũ cán bộ học tại Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp. 

Cả hai dự án được hình thành nhằm phục vụ mục tiêu là đưa chuyên gia nước ngoài vào giới thiệu một số chuyên đề và tổ chức các đoàn nghiên cứu thực tế cho học viên đến Nhật Bản, Hàn Quốc; hỗ trợ biên soạn tài liệu giảng dạy về chính sách, phương pháp tổ chức, quản lý các lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý (với Dự án JICA) hoặc mở rộng nghiên cứu chung về kinh nghiệm phát triển (với Dự án KOICA). Cùng với sự hỗ trợ của JICA và KOICA, Học viện đã mời các chuyên gia Anh, Pháp, Mỹ, Thái Lan, Singapore, Ấn Độ vào giảng dạy cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp. Đồng thời, các đối tác quốc tế như Anh, Singapore, Israel đã đồng ý tiếp nhận các đoàn nghiên cứu thực tế của học viên lớp học.

Cùng với các chuyên gia nêu trên, Học viện còn mời chuyên gia quốc tịch Mỹ, Canada, Singapore, Costa - Rica tham gia thông qua hoạt động dự án với Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trợ giúp lớp học cũng được triển khai thực hiện theo khuôn khổ Dự án hợp tác hỗ trợ kỹ thuật của JICA “Nâng cao năng lực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong đào tạo cán bộ, công chức”; của KOICA “Nâng cao năng lực đào tạo nguồn cán bộ chiến lược của Việt Nam”; của UNDP và Bộ Ngoại giao Việt Nam “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế”; “Dự án thành phần về phụ nữ trong chính trị và hành chính công”. 

- Tổ chức học viên đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài:

Trong khuôn khổ hợp tác với các đối tác quốc tế, kết thúc 6 lớp học đã có 16 đoàn, với 340 người, bao gồm học viên lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp và một số cán bộ của Học viện, Ban Tổ chức Trung ương tham gia. Nhật Bản và Hàn Quốc đều đón nhận 6 đoàn mỗi nước, Singapore 2 đoàn (bình quân mỗi đoàn có 20-22 người), Anh và Israel mỗi nước có 1 đoàn (mỗi đoàn có 8-9 người).

Đối với các đoàn đi Nhật Bản và Hàn Quốc, nội dung làm việc tại nước sở tại được xác định gắn với chủ đề chuyên gia đến trình bày tại lớp bồi dưỡng dự nguồn. Với đoàn đi các nước khác, nội dung nghiên cứu được xác định trên cơ sở thống nhất với đối tác quốc tế. Một số nước đã giới thiệu với các đoàn nghiên cứu về nội dung mới, có triển vọng ứng dụng trong điều kiện Việt Nam về nông nghiệp công nghệ cao (Israel, Hàn Quốc). 

* Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân

- Những hạn chế, bất cập:

+ Xét tổng thể, học viên đánh giá các chuyên đề quốc tế ở mức độ không cao so với các chuyên đề do giảng viên Việt Nam thực hiện. Báo cáo khảo sát tại 6 lớp nguồn cho thấy, các chuyên đề quốc tế nhận được đánh giá tích cực không vượt quá 69%, trong khi các chuyên đề Việt Nam thường là trên 80%.

+ Sự chuẩn bị về nội dung và phương pháp tổ chức lớp giữa các nhóm chuyên gia chưa đồng đều. Trong các chuyên đề quốc tế, chuyên đề của Nhật Bản được đánh giá ở mức cao nhất về nội dung kiến thức và phương pháp tổ chức thực hiện cũng như kiến thức chuyên sâu của chuyên gia và mức độ hữu dụng của tài liệu được chuẩn bị. Bên cạnh đó, một số chuyên gia chưa nắm bắt được tính đặc thù của lớp, trình độ và kinh nghiệm công tác của học viên, do đó nội dung, phương pháp làm việc và khả năng phản ứng của chuyên gia đối với yêu cầu của học viên còn thấp (Pháp, Hàn Quốc, dự án WiPPA).

+ Một số khâu của công tác tổ chức chuẩn bị đạt yêu cầu chưa cao, như chất lượng dịch thuật của tài liệu và phiên dịch trên lớp; việc thay đổi lịch làm việc của chuyên gia, thay đổi chủ đề và chuyên gia so với kế hoạch học tập.

- Nguyên nhân:

+ Công tác chuẩn bị nội dung, phương pháp tổ chức học tập trên lớp, lựa chọn chuyên gia, đặc biệt trong giai đoạn đầu còn chưa được kỹ lưỡng nên chưa phù hợp với nhu cầu và tính đặc thù của lớp học. 

+ Công tác biên dịch, phiên dịch chưa đáp ứng được yêu cầu đặc thù của lớp học, cũng như chưa bám sát được nội dung chuyên môn của các chuyên đề. Học viện chưa thực hiện được việc tìm hiểu kỹ, đánh giá khách quan về năng lực chuyên gia mà thường phải phụ thuộc vào sự giới thiệu của cơ quan tài trợ hoặc đối tác sứ quán.

+ Tâm thế của một số học viên chưa cởi mở trong việc lắng nghe, trao đổi và tranh luận lại với các chuyên gia quốc tế, do đó có ảnh hưởng nhất định đến không khí chung của lớp trong một số buổi giảng. 

d. Công tác tài chính và cơ sở vật chất đảm bảo cho quá trình đào tạo

* Những kết quả đạt được

- Công tác tài chính:

Để đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ các lớp học, căn cứ các nội dung công việc và các quy định hiện hành về tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính có liên quan (trong đó có vận dụng xây dựng một số định mức chi tiêu đặc thù chưa có quy định của Nhà nước), Học viện đã tiến hành xây dựng dự toán kinh phí gửi Bộ Tài chính, Văn phòng Trung ương Đảng thẩm định tại Công văn số 95/HVCTHCQG-TC ngày 31-1-2013. 

Nguồn kinh phí được Nhà nước giao cơ bản đáp ứng nhu cầu tổ chức các lớp học theo mục tiêu, kế hoạch, chương trình đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Việc chi tiêu kinh phí đã tuân thủ dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí, cắt giảm các nội dung chi không cần thiết, tập trung kinh phí chi trực tiếp cho các hoạt động đào tạo.

Công tác thanh quyết toán được các đơn vị thực hiện theo đúng chế độ, định mức được phê duyệt. Trong quá trình triển khai, Văn phòng Học viện đã chủ động phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm tài chính cho hoạt động giảng dạy, trang bị cơ sở vật chất, ăn uống cho giảng viên, học viên cũng như đảm bảo kinh phí cho các lớp đi thực tế ở địa phương. 

- Cơ sở vật chất đảm bảo cho quá trình đào tạo:

+ Công tác chuẩn bị phòng học:

Học viện đã bố trí 1 hội trường và 5 phòng thảo luận bảo đảm đầy đủ các phương tiện phục vụ giảng dạy, học tập, điều hòa, âm thanh, ánh sáng đáp ứng yêu cầu cao nhất cho lớp học. Văn phòng Học viện bố trí cán bộ trực các bộ phận đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, ghi âm đầy đủ các bài giảng và thảo luận; phục vụ ăn uống giữa giờ cho học viên và giảng viên. 

+ Về bố trí nơi nghỉ cho học viên:

Học viện bố trí học viên các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp ở tại tòa nhà A15. Trước khi học viên đến ở, Học viện đã mời A83 của Bộ Công an để tổng kiểm tra an ninh toàn bộ tòa nhà, lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào bằng thẻ, lắp đặt hệ thống mạng Internet, mạng LAN, bố trí phòng máy tính (20 máy) để cho học viên cập nhật thông tin, in tài liệu phục vụ cho quá trình học tập.

Học viện bố trí mỗi học viên ở một phòng, trang cấp đầy đủ thiết bị liên quan, bố trí nhân viên thực hiện dọn vệ sinh sạch sẽ hành lang, cầu thang và hỗ trợ học viên làm vệ sinh phòng ở 1 tuần/lần, thay giặt chăn ga, gối, thảm định kỳ, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho việc học tập và sinh hoạt của học viên tại ký túc xá. Bố trí đội ngũ nhân viên trực 24/24h đảm bảo an ninh, trật tự, kiểm soát ra, vào nhà A15. 

+ Về phục vụ ăn uống và y tế:

Học viện đã cải tạo tầng 2 Nhà ăn thành khu ăn uống riêng biệt cho các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp; cử cán bộ trực hằng ngày để theo dõi, đôn đốc việc phục vụ ăn uống của học viên; bố trí cán bộ y tế kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

Phòng Y tế tổ chức việc trực khám, chữa bệnh ban đầu cho các học viên; chuẩn bị chu đáo các loại thuốc cấp cho các đoàn trước khi học viên đi nghiên cứu thực tế.

+ Về phương tiện đi lại: 

Học viện đã chủ động, duy tu bảo dưỡng sửa chữa các xe để bảo đảm phục vụ cho các lớp đi thực tế tại các tỉnh được an toàn. Bên cạnh đó, khi lập kinh phí không dự toán chi phí đi lại bằng vé máy bay, Học viện đã cân đối kinh phí cấp cho hoạt động này để mua vé máy bay cho học viên đi nghiên cứu thực tế ở một số tỉnh. Việc bố trí xe phục vụ cho lớp học được đảm bảo tốt, kịp thời, an toàn.

+ Công tác đảm bảo an ninh cho lớp học:

Học viện đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an; đồng thời, huy động lực lượng tăng cường cùng cán bộ nhân viên Phòng Bảo vệ thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho khu vực giảng đường cũng như khu vực ăn, nghỉ của học viên. Đối với các chuyến đi nghiên cứu thực tế của các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp, Học viện cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các địa phương, bào đảm an toàn tuyệt đối cho học viên.

Kết quả khảo sát cho thấy, hơn 80% học viên được hỏi đánh giá tích cực về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ quá trình đào tạo.

* Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân

- Những hạn chế, bất cập:

Đây là một nhiệm vụ đặc thù chưa có tiền lệ, khi xây dựng dự toán chưa tính hết được các nhiệm vụ phát sinh nên một số nội dung, định mức chi đặc thù chưa được đưa vào trong dự toán. Việc thanh toán chế độ cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên gặp nhiều khó khăn do tiêu chuẩn đối với đội ngũ giảng viên, báo cáo viên rất cao so với mức chi hiện hành của Học viện.

Một số nhiệm vụ được giao về công tác phục vụ chưa đạt chất lượng như yêu cầu, kế hoạch đề ra. Việc cải tiến chế độ ăn uống cho các lớp có lúc chưa linh hoạt.

- Nguyên nhân:

+ Do đây là loại hình đào tạo lần đầu tiên được tổ chức tại Học viện nên cơ chế về tài chính có một số điểm cần phải điều chỉnh.

+ Công tác đôn đốc, kiểm tra đối với các bộ phận phục vụ đôi lúc chưa sát sao. 

đ. Sự phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình tổ chức đào tạo

* Những kết quả đạt được

- Sự phối hợp giữa Học viện với Ban Tổ chức Trung ương, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương:

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo lớp học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tài chính và các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương có liên quan để xây dựng kế hoạch đào tạo, bố trí kinh phí, tổ chức triệu tập và đón tiếp học viên, bố trí giảng viên, tổ chức học tập, thảo luận, hoạt động ngoại khóa, đi nghiên cứu thực tế, cũng như bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho học tập, ăn nghỉ, đi lại để các lớp học được triển khai theo đúng yêu cầu đề ra. Đặc biệt, Ban Tổ chức Trung ương đã luôn sâu sát và phối hợp rất tích cực với Học viện trong toàn bộ quá trình tổ chức, triển khai, tổng kết các lớp học. Sự phối hợp giữa Học viện với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tài chính trong việc đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ cho các lớp học, giữa Học viện với các địa phương trong việc tổ chức cho các đoàn học viên đi nghiên cứu thực tế được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

- Sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong Học viện:

Để cho khóa học triển khai đạt kết quả tốt, Văn phòng Học viện; Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý; Vụ Quản lý đào tạo và các đơn vị chức năng đã chủ động bố trí sắp xếp chỗ nghỉ cho học viên, phòng học cho lớp; bố trí giảng viên, tổ chức học tập, tổ chức hoạt động ngoại khóa, đi nghiên cứu thực tế đảm bảo đúng kế hoạch.

Văn phòng Đảng ủy phối hợp với Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý tổ chức thành lập chi bộ sinh hoạt tạm thời cho học viên và duy trì việc sinh hoạt chi bộ lớp trong các tháng, tổ chức kiểm điểm đánh giá đảng viên sau khi kết thúc khóa học. 

Tổ giúp việc đã xây dựng chương trình học tập theo đúng kế hoạch đề ra và phối hợp với Văn phòng Học viện, Vụ Quản lý đào tạo, Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý tổ chức lễ khai giảng, bế giảng trang trọng, thành công tốt đẹp.

- Sự phối hợp giữa Học viện với các tổ chức quốc tế:

Học viện đã phối hợp với các tổ chức JICA của Nhật Bản, KOICA của Hàn Quốc, UNDP Việt Nam và các tổ chức quốc tế khác trong việc xây dựng các dự án phục vụ lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp, tổ chức mời các giảng viên, nhà khoa học, quản lý có kinh nghiệm tham gia giảng dạy, tổ chức thảo luận cho lớp học; nhìn chung đạt kết quả tốt. Sự phối hợp giữa Học viện với các đối tác quốc tế trong việc tổ chức cho các đoàn học viên đi nghiên cứu, học tập tại nước ngoài cũng bảo đảm đúng quy định, kế hoạch đề ra, đạt hiệu quả cao.

* Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân

- Những hạn chế, bất cập:

+ Sự phối hợp giữa Học viện với các ban, bộ, ngành Trung ương có lúc còn chậm.

+ Sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện trong công tác phục vụ lớp học đôi lúc chưa được chủ động, kịp thời.

- Nguyên nhân:

+ Các vụ chức năng của Học viện chưa chủ động, nhạy bén trong việc mở rộng quan hệ với các đơn vị liên quan của ban, bộ, ngành Trung ương để có sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời.

+ Năng lực của một số cán bộ còn hạn chế, thiếu năng động, còn ỷ lại, trông chờ vào lãnh đạo cấp trên. 

e. Bài học kinh nghiệm

- Học viện phải kịp thời nắm bắt chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý để từ đó chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tranh thủ sự quan tâm, hợp tác, giúp đỡ của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành Trung ương trong quá trình triển khai nhiệm vụ đào tạo.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện, ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc đối với quá trình chuẩn bị, xây dựng chương trình, nội dung, tài liệu cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp; cùng với đó, phát huy sự chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ các vụ, viện, đơn vị chức năng trong hệ thống Học viện cùng tham gia vào các công đoạn của quá trình đào tạo.

- Chương trình, nội dung đào tạo phải được chuẩn bị công phu, chu đáo. Cùng với việc bồi dưỡng lý luận cơ bản về chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, cần hết sức coi trọng bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng tổng kết thực tiễn và tăng cường các báo cáo điển hình từ thực tế. Đặc biệt, phải bồi dưỡng về đạo đức, phong cách của người cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ đề ra và xử lý kịp thời các vướng mắc nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc.

- Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, các bộ phận trong Học viện phải kịp thời, rõ ràng, khoa học; phát huy tính chủ động và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; thiết lập chế độ thông tin kịp thời, đầy đủ và báo cáo thường xuyên cho lãnh đạo Học viện. Đồng thời, nêu cao ý thức trách nhiệm, sự tận tụy, nhiệt tình của từng cán bộ, giảng viên, nhân viên trước các nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên trao đổi nắm bắt nhu cầu học viên để kịp thời điều chỉnh nội dung cũng như cách thức tổ chức lớp học cho đạt hiệu quả cao nhất.

2. Công tác tổ chức, triển khai các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 212-KH/BTCTW ngày 6-5-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm của các lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa XII, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tích cực chuẩn bị các điều kiện có liên quan để tổ chức, triển khai các lớp học.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vào tháng 9/2017

Học viên của những lớp này là những đồng chí được phê duyệt quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quy hoạch chức danh cấp trưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương giai đoạn 2020-2025; quy hoạch chức danh bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021-2026. 

Thứ nhất, về nội dung chương trình lớp học. 

Học viện đã xây dựng khung chương trình lớp học gồm 45 chuyên đề (36 chuyên đề trong nước và 9 chuyên đề quốc tế) với 6 học phần; đã mời các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm thực tiễn biên soạn các chuyên đề và trực tiếp tham gia báo cáo cho lớp học (trong đó có các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước; các nhà khoa học đầu ngành, các nhà hoạt động thực tiễn có uy tín trong nước và quốc tế). Các chuyên đề được tổ chức thẩm định một cách chặt chẽ và được chỉnh sửa nghiêm túc, công phu trước khi ban hành. Các đồng chí giảng viên soạn bài theo phương pháp giảng dạy tích cực và sẽ cố gắng vận hành phương pháp này ở mức độ cao nhất có thể.

Điểm khác biệt nổi bật của lớp học này là các đồng chí tham gia biên soạn nội dung chương trình, đồng thời là người báo cáo chuyên đề và chủ trì thảo luận. Điều này sẽ giúp bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất về nhận thức và phong cách, kỹ năng của giảng viên cũng như học viên trong quá trình giảng dạy - học tập.

Lớp học có một số hoạt động ngoại khóa tại địa phương. Trong thời gian sớm nhất, Học viện sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để thống nhất nội dung, kế hoạch nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để các đồng chí học viên triển khai hoạt động này một cách hiệu quả.

Thứ hai, về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ lớp học. 

Học viện bố trí giảng đường của các đồng chí học viên tại khu vực riêng ở nhà A14, thuận tiện về nhiều mặt, có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động giảng dạy - học tập.

Thư viện của Học viện có nguồn tài liệu phong phú, được bổ sung, cập nhật thường xuyên. Thư viện điện tử đang hoạt động tích cực. Học viện sẽ bố trí để các đồng chí học viên có một cơ chế riêng, tiện lợi và hiệu quả trong sử dụng thư viện phục vụ công tác tự nghiên cứu.

Các đồng chí học viên sẽ ở tại nhà A15 - nơi có mức độ tiện nghi cao nhất trong số các ký túc xá của Học viện. Đây cũng là nơi các đồng chí học viên các lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa XII đã ở khi học tập tại Học viện từ năm 2013 đến năm 2015.

Lớp học sử dụng một phòng ăn riêng tại tầng 2 Nhà ăn của Học viện. Vừa qua, Học viện đã cải tạo lại toàn bộ nhà ăn, tổ chức lại các khâu phục vụ theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, bảo đảm an toàn, chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vào tháng 8/2019

Với truyền thống 70 năm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng; với trí tuệ, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên; với kinh nghiệm tích lũy được từ việc tổ chức các lớp nguồn chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XII, chắc chắn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tổ chức triển khai thành công các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược.

PGS,TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.