Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện trực thuộc

15:18 01/04/2019
xem cỡ chữ
T
T
lượt xem: 0

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chù nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước

Trong quá trình hình thành và phát triển của mình, từ năm 1978 để đáp ứng công tác đào tạo cán bộ cho miền Nam, Ban Bí thư Trung ương khoá IV đã quyết định thành lập cơ sở 2 của Trường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 1993, Bộ Chính trị quyết định sắp xếp lại các trường Đảng Trung ương thành Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong đó có: Phân viện I ở Hà Nội, Phân viện II ở Thành phố Hồ Chí Minh, Phân viện III ở Đà Nắng và chuyển Đại học Tuyên giáo thành Phân viện Báo chí và Tuyên truyền.

Năm 2005, theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, các phân viện trực thuộc Học viện được chuyển thành các Học viện Chính trị khu vực I, II, III và Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm 2006, thành lập Học viện Chính trị khu vực IV, đặt tại Thành phố cần Thơ. Tháng 5 năm 2007, Học viện Hành chính Quốc gia hợp nhất với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thành Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Từ dấu mốc truyền thống năm 1949 đến nay, quá trình xây dựng và phát triển của Học viện luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với nhiều tên gọi khác nhau: Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (1949-1962); Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương (1962-1977); Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (1977-1986); Học viện Khoa học xã hội Nguyễn Ái Quốc, gọi tắt là Học viện Nguyễn Ái Quốc (1986-1993); Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (1993-2007), Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (2007-2014) và từ năm 2014 đến nay là Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh.

Hiện Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh có 5 Học viện trực thuộc, gồm Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV và Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Học viện Chính trị khu vực I được thành lập vào năm 1953, có trụ sở tại số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đây là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập ở khu vực phía Bắc.

Học viện Chính trị khu vực II được thành lập năm 1949, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn các tỉnh Đông Nam Bộ và một số địa phương theo phân công của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hò Chí Minh. Học viện có trụ sở tại số 99 đường Man Thiện, Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Học viện Chính trị khu vực III được thành lập năm 1949, có trụ sở tại số 232 Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đây là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Học viện Chính trị khu vực IV được thành lập năm 2006, có trụ sở tại số 6 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Học viện là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập ở khu vực Tây Nam Bộ.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền được thành lập năm 1962, có trụ sở tại số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng; đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành báo chí, tuyên truyền và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.