Nguyễn Ái Quốc - Người mở đầu sự nghiệp giáo dục, đào tạo cán bộ của Đảng

14:30 13/04/2019
xem cỡ chữ
T
T
lượt xem: 0

Khởi đầu sự nghiệp giáo dục, đào tạo cán bộ của Đảng, tháng 12/1924, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã từ Liên Xô đến Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối cách mạng vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

Tại đây, Người đã lựa chọn những người yêu nước có chí lớn tổ chức nhiều lớp huấn luyện, đào tạo để truyền bá lý luận, đường lối và phương pháp hoạt động cách mạng cho họ. Nội dung, chương trình huấn luyện ở các lớp học này nhằm giải quyết vấn đề cấp bách lúc bấy giờ là sự khủng hoảng về đường lối cứu nước. Qua học tập, người học được tiếp thu lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, những bài học lịch sử của cách mạng thế giới, hiểu rõ mâu thuẫn xã hội, tính chất và mục đích cách mạng, giai cấp lãnh đạo, phương pháp và bước đi của cách mạng Việt Nam.

Hiệu quả to lớn của các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ ở Quảng Châu là giúp cho những người yêu nước từ nhiều xu hướng chính trị và tổ chức khác nhau thống nhất về phương hướng, đồng tâm nhất trí tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường mà đồng chí Nguyễn Ái Quốc vạch ra, làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối cứu nước của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thấm sâu vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước, đưa đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930.

Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, xuất phát từ tình hình thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cách mạng được triển khai dưới nhiều hình thức, nội dung ngày càng đi vào chiều sâu; hệ thống trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng cũng được ra đời trong điều kiện ấy. Hội nghị Trung ương 8 tháng 5-1941 chỉ rõ: "Việc đào tạo cán bộ nay đã trở thành một công tác gấp rút, không thể bỏ qua một giờ, một phút. Tất cả các cấp chỉ huy của Đảng phải đặc biệt chú ý công tác này". Không chỉ mở lớp huấn luyện chính trị mà còn phải mở lớp huấn luyện quân sự. Hội nghị toàn quốc của Đảng (15-8-1945) quyết định "Trung ương phải đặc biệt mở lớp huấn luyện cán bộ, cán bộ bắt buộc chịu huấn luyện theo chương trình phổ thông của Đảng".

Đến nay, sau 70 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc và huấn thị với cán bộ, học viên (9-1949), ngôi trường của Trung ương Đảng đã không ngừng trưởng thành cùng với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của toàn dân tộc Việt Nam./.