Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tiền thân là Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, đã có lịch sử vẻ vang 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển (1949 -2019).

Là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo cán bộ và nghiên cứu lý luận của Đảng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.