Các đồng chí nguyên là Phó Giám đốc Học viện qua các thời kỳ

11:48 19/04/2019
xem cỡ chữ
T
T
lượt xem: 0

 

Đồng chí Trịnh Đình Cửu, Phó Giám đốc trong những năm 1949 - 1950

 

Đồng chí Đào Duy Kỳ, Phó Giám đốc trong những năm 1949 - 1951

 

Đồng chí Lê Tất Đắc, Phó Giám đốc trong những năm 1949 - 1951

 

Đồng chí Hà Huy Giáp, Phó Giám đốc năm 1950

  

Đồng chí Nguyễn Chương, Phó Giám đốc trong những năm 1951 - 1956

 

Đồng chí Lê Mạnh Trinh, Phó Giám đốc năm 1952

 

Đồng chí Trần Quỳnh, Phó Giám đốc năm 1956

  

Đồng chí Trần Tống, Phó Giám đốc năm 1961

 

Đồng chí Lê Hải An, Phó Giám đốc trong những năm 1967 - 1973 

 

Đồng chí Võ Quang Trinh, Phó Giám đốc năm 1977 

 

Đồng chí Lê Xuân Tùng, Phó Giám đốc trong những năm 1982 - 1987

 

Đồng chí Lê Quang Vinh, Phó Giám đốc trong những năm 1982 - 1991

 

Đồng chí Thái Văn Lan, Phó Giám đốc trong những năm 1982 - 1993

 

Đồng chí Đỗ Nguyên Phương, Phó Giám đốc trong những năm 1987 - 1996

 

Đồng chí Trần Ngọc Hiên, Phó Giám đốc trong những năm 1988 - 1997

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc trong những năm 1989 - 2006

 

Đồng chí Tô Huy Rứa, Phó Giám đốc trong những năm 1996 - 1999 và từ năm 2003 - 10/2004


 

Đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc trong những năm 1996 - 2003

 

Đồng chí Vũ Đình Hoè, Phó Giám đốc trong những năm 2002 - 2009 

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Điều, Phó Giám đốc từ tháng 8/2007 đến 7/2009 

 

Đồng chí Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc trong những năm 2002 - 2003 và từ năm 2006 - 2013

  

Đồng chí Trương Thị Thông, Phó Giám đốc trong những năm 2008-2016

 

Đồng chí Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc trong những năm 2012-2016