LỜI NÓI ĐẦU

20:56 25/04/2019
xem cỡ chữ
T
T
lượt xem: 0

Kỷ niệm 70 năm là cơ hội quý để Học viện tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận của Đảng, Nhà nước; tạo động lực để Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trường Đảng Trung ương viết tiếp những trang sử mới, gắn kết truyền thống và lịch sử, vững bước trên con đường vẻ vang của Đảng và dân tộc!

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tiền thân là Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, đã có lịch sử vẻ vang 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển (1949 -2019).

Là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo cán bộ và nghiên cứu lý luận của Đảng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chặng đường xây dựng và phát triển của Học viện luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân.

Là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, Học viện đã đảm bảo cho cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội luôn có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt vừa “hồng” vừa “chuyên”, đủ “đức”, đủ “tài” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ qua các thời kỳ.

Là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học về chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học chính trị và một số khoa học xã hội khác, Học viện đã đóng góp to lớn vào quá trình nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam; nhận thức ngày càng sáng tỏ về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; góp phần phát triển lý luận và thực tiễn cải cách, đổi mới chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Suốt 70 năm xây dựng, trưởng thành, lớp lớp cán bộ, công chức, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn khẳng định bản lĩnh, cốt cách người cán bộ “Trường Đảng”, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng và lý luận, góp phần lập nên những chiến công xuất sắc.

Với những cống hiến không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, công chức, giảng viên trong 70 năm qua, Học viện đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1989); Huân chương Sao vàng (năm 1996); Huân chương Itxala Chủ tịch nước CHDCND Lào (năm 2001); Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới (năm 2004); Huân chương Hồ Chí Minh lần 2 (năm 2014)…

Kỷ niệm 70 năm là cơ hội quý để Học viện tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận của Đảng, Nhà nước; tạo động lực để Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trường Đảng Trung ương viết tiếp những trang sử mới, gắn kết truyền thống và lịch sử, vững bước trên con đường vẻ vang của Đảng và dân tộc./.

---------------

Nhân dịp này, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Học viện xây dựng Chuyên trang “Kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện (1949-2019)” nhằm giới thiệu quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của Học viện trên các mặt công tác: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các Đảng bạn; nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo và tham vấn chính sách; hợp tác quốc tế và công tác trường chính trị qua các thời kỳ lịch sử.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp, bổ sung của độc giả nhằm góp phần nâng cao chất lượng nội dung chuyên trang.

Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: ttdt@hcma.vn.

Trân trọng!