Một số thành tựu vẻ vang của Học viện trong 70 năm qua

15:29 15/10/2019
xem cỡ chữ
T
T
lượt xem: 0

Trong 70 năm, với nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu trên các mặt công tác và có những đóng góp quan trọng trong việc đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước qua các giai đoạn lịch sử cách mạng Việt Nam.

Về đào tạo

Trong 70 năm qua (1949-2019), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có những thành tựu nổi bật và đóng góp quan trọng cho Đảng và cách mạng Việt Nam về giáo dục-đào tạo.

Đào tạo, bồi dưỡng hơn một nửa triệu lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ lý luận chính trị nòng cốt đảm nhiệm trọng trách trong sự nghiệp cách mạng qua các thời kỳ, giai đoạn khác nhau. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng hơn 6000 lượt cán bộ cho các Đảng bạn, nước bạn.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng Bí thư cấp huyện và tương đương năm 2018

Chỉ đạo nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy, phương pháp nghiên cứu khoa học; tham mưu cho Trung ương xây dựng và phát triển hệ thống trường chính trị, thực chất là Trường Đảng ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số Bộ, ngành.

Về nghiên cứu khoa học

Đi đầu trong nghiên cứu lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt nhiều thập kỷ qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã triển khai nghiên cứu, tổng kết các vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản, cấp bách của cách mạng nước ta; nghiên cứu các khoa học chính trị, hành chính, lịch sử Đảng, xây dựng Đảng, khoa học lãnh đạo, quản lý và một số lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn khác nhằm trực tiếp phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và góp phần cung cấp luận chứng cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tính từ năm 1997 đến năm 2018, Học viện đã thực hiện 6.079 đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở, trong đó có nhiều đề tài hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế. Nội dung các đề tài tập trung nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các vấn đề lý luận chính trị và thực tiễn đặt ra của cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển ổn định đất nước.

Về hợp tác quốc tế

Là một lĩnh vực công tác quan trọng, các hoạt động hợp tác quốc tế đã có nhiều bước phát triển vượt bậc, góp phần xứng đáng vào những thành tựu đào tạo cán bộ và nghiên cứu lý luận của Học viện; đồng thời, góp phần triển khai đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Hiện nay, các hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện rât phong phú, đa dạng: trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, tổ chức hội thảo, thực hiện các dự án, chương trình nghiên cứu chung, trao đổi chuyên gia, giảng viên thính giảng, trao đổi học viên, sinh viên...

Học viện hiện có quan hệ hợp tác với trên 200 đối tác thuộc hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có: các đảng cộng sản, cánh tả, tiến bộ; các đảng chính trị lớn trên thế giới; các thiết chế học thuật; các tổ chức song phương, đa phương; các nhà khoa học nổi tiếng

Học viện có hàng trăm cán bộ đâ được cử đi đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ ở nước ngoài và cũng đào tạo hàng nghìn cán bộ cho các đảng bạn, nước bạn

Với những kết quả và thành tựu đã đạt được, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý nhất: Huân chương Độc Lập, Huân chương Hồ Chí Minh (2 lần), Huân chương Sao vàng, Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.