Trong 70 năm, với nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu trên các mặt công tác và có những đóng góp quan trọng trong việc đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước qua các giai đoạn lịch sử cách mạng Việt Nam.

Trong những năm qua, Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tăng cường công tác xây dựng tổ chức và lãnh đạo phong trào công chức, viên chức, người lao động đã có bước tiến về thống nhất tổ chức bộ máy; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đảng ủy Học viện) là cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, hoạt động theo Quyết định số 215-QĐ/TW ngày 26-3-2009 và Quyết định số 215-QĐ/TW ngày 5-12-2013 của Ban Bí thư Trung ương.

1. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ giảng viên, công chức, viên chức của Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. Đội ngũ cán bộ giảng viên, công chức, viên chức của Học viện không ngừng trưởng thành, phát triển về số lượng, cơ cấu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Trong những năm qua, công tác quản lý khoa học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực và có bước phát triển vượt bậc. Kết quả của công tác quản lý khoa học được thể hiện ở sự thành công và số lượng hội thảo khoa học quốc tế, cấp nhà nước, cấp bộ và cấp cơ sở được tổ chức, cũng như nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các loại được thực hiện.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý chủ chốt trung cao cấp, cán bộ khoa học lý luận của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội. Qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện đã có những đóng góp quan trọng vào việc đào tạo cán bộ cho Đảng, Nhà nước, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, qua đó góp phần hình thành nên những con người xã hội chủ nghĩa, để xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trải qua 7 thập kỷ thực hiện thành công các chức năng, nhiệm vụ hết sức có ý nghĩa đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH, đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Học viện ngày càng khẳng định những sứ mệnh vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, trong những năm qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác chỉ đạo, lãnh đạo chuyên môn đối với các trường chính trị, trường bộ ngành trong cả nước.

Hướng đến kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, những thành tựu trong công tác của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng là một phần thành tựu không nhỏ, góp vào thành tựu chung trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cho Đảng và Nhà nước của Học viện.